Discrimination is against the law

Quartet complies with applicable Federal civil rights laws and does not discriminate on the basis of race, color, national origin, age, disability, or sex. Quartet does not exclude people or treat them differently because of race, color, national origin, age, disability or sex, sexual orientation, gender identity or expression.

Quartet:

 • Provides free aids and services to people with disabilities to communicate effectively with us, such as:
  – Qualified sign language interpreters
  – Written information in other formats (large print, audio,
  accessible electronic formats, other formats)
 • Provides free language services to people whose primary
  language is not English, such as:
  – Qualified interpreters
  – Information written in other languages

If you need these services, contact the Civil Rights Coordinator. If you believe that Quartet has failed to provide these services or discriminated in another way on the basis of race, color, national origin, age, disability, or sex, you can file a grievance with:

Compliance Department
114 W 41st St. 5th Floor New York, NY 10036
Toll free 833-222-3907
Fax (215) 689-3885
(must include company name “Quartet Health” with report)
Email: reports@lighthouse-services.com
(must include company name “Quartet Health” with report)

You can file a grievance in person or by mail, fax, or email. If you need help filing a grievance, the Civil Rights Coordinator is available to help you. You can also file a civil rights complaint with the U.S. Department of Health and Human Services, Office for Civil Rights, electronically through the Office for Civil Rights Complaint Portal, available at: https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf
or by mail or phone at:
U.S. Department of Health and Human Services
200 Independence Avenue SW, Room 509F, HHH Building Washington, D.C. 20201, 1-800-368-1019, 800-537-7697(TDD) Complaint forms are available at:
http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html

La discriminación es contraria a la ley

Quartet cumple con las leyes federales de derechos civiles aplicables y no discrimina por motivos de raza, color, nacionalidad, edad, discapacidad o sexo. Quartet Health no excluye a las personas ni las trata de forma diferente debido a su origen étnico, color, nacionalidad, edad, discapacidad o sexo.

Quartet:

 • Proporciona asistencia y servicios gratuitos a las personas con discapacidades para que se comuniquen de manera eficaz con nosotros, como los siguientes:
  – Intérpretes de lenguaje de señas capacitados.
  – Información escrita en otros formatos (letra grande, audio, formatos electrónicos accesibles, otros formatos).
 • Proporciona servicios lingüísticos gratuitos a personas cuya lengua materna no es el inglés, como los siguientes:
  – Intérpretes capacitados.
  – Información escrita en otros idiomas.

Si necesita recibir estos servicios, comuníquese con un coordi- nador de protestas. Si considera que Quartet no le proporcionó estos servicios o lo discriminó de otra manera por motivos de origen étnico, color, nacionalidad, edad, discapacidad o sexo, puede presentar un reclamo a la siguiente persona:

Compliance Department
114 W 41st St. 5th Floor New York, NY 10036 Toll free 833-222-3907
Fax (215) 689-3885
(incluye “Quartet Health” con el reclamo)
Email: reports@lighthouse-services.com
(incluye “Quartet Health” con el reclamo)

Puede presentar el reclamo en persona o por correo postal, fax o correo electrónico. Si necesita ayuda para hacerlo, un co- ordinador de protestas está a su disposición para brindársela. También puede presentar un reclamo de derechos civiles ante la Office for Civil Rights (Oficina de Derechos Civiles) del Depart- ment of Health and Human Services (Departamento de Salud y Servicios Humanos) de EE. UU. de manera electrónica a través de Office for Civil Rights Complaint Portal, disponible en: https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf
O bien, por correo postal a la siguiente dirección
o por teléfono a los números que figuran a continuación:
U.S. Department of Health and Human Services
200 Independence Avenue SW, Room 509F, HHH Building Washington, D.C. 20201, 1-800-368-1019, 800-537-7697(TDD) Puede obtener los formularios de reclamo en el sitio web: http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html

Getting Help in Other Languages

English
English
ATTENTION: If you speak English, language as`sistance services, free of charge, are available to you. Call 1-877-258-4010 (TTY/TDD: 711).
Spanish
Spanish
ATENCIÓN: si habla español, tiene a su disposición servicios gratuitos de asistencia lingüística. Llame al 1-877-258-4010 (TTY/TDD: 711).
Chinese
繁體中文
注意:如果您使用繁體中文,您可以免費獲 得語言援助服務。請致電 1-877-258-4010 (TTY/TDD: 711).
Vietnamese
Tiếng Việt
CHÚ Ý: Nếu bạn nói Tiếng Việt, có các dịch vụ hỗ trợ ngôn ngữ miễn phí dành cho bạn. Gọi số 1-877-258-4010 (TTY/TDD: 711).
Korean
한국어
주의: 한국어를 사용하시는 경우, 언어 지원 서비스 를 무료로 이용하실 수 있습니다. 1-877-258-4010 (TTY/TDD: 711) 번으로 전화해 주십시오.
Chinese
繁體中文
PAUNAWA: Kung nagsasalita ka ng Tagalog, maaari kang gumamit ng mga serbisyo ng tulong sa wika nang walang bayad. Tumawag sa 1-877-258-4010 (TTY/TDD: 711).
Filipino
Tagalog
PAUNAWA: Kung nagsasalita ka ng Tagalog, maaari kang gumamit ng mga serbisyo ng tulong sa wika nang walang bayad. Tumawag sa 1-877-258-4010 (TTY/TDD: 711).
Russian
Русский
ВНИМАНИЕ: Если вы говорите на русском языке, то вам доступны бесплатные услуги перевода. Звоните 1-877-258-4010 (телетайп: 711).
Arabic
ةيبرعلا
ةدعاسملا تامدخ نإف ،ةغللا ركذا ثدحتت تنك اذإ :ةظوحلم مقرب لصتا .ناجملاب كل رفاوتت ةيوغللا :مكبلاو مصلا فتاه مقر( 4010-258-877-1 (TTY/TDD: 711).
French Creole
Kreyòl Ayisyen
ATANSYON: Si w pale Kreyòl Ayisyen, gen sèvis èd pou lang ki disponib gratis pou ou. Rele 1-877-258-4010 (TTY/TDD: 711).
French
Français
ATTENTION : Si vous parlez français, des services d’aide linguistique vous sont proposés gratuitement. Appelez le 1-877-258-4010 (ATS : 711).
Polish
Polski
UWAGA: Jeżeli mówisz po polsku, możesz skorzystać z bezpłatnej pomocy językowej. Zadzwoń pod numer 1-877-258-4010 (TTY/TDD: 711).
Portuguese
Português
ATENÇÃO: Se fala português, encontram-se disponíveis serviços linguísticos, grátis. Ligue para 1-877-258-4010 (TTY/TDD: 711).
Italian
Italiano
ATTENZIONE: In caso la lingua parlata sia l’italiano, sono disponibili servizi di assistenza linguistica gratuiti. Chiamare il numero 1-877-258-4010 (TTY/TDD: 711).
German
Deutsch
ACHTUNG: Wenn Sie Deutsch sprechen, stehen Ihnen kostenlos sprachliche Hilfsdienstleistungen zur Verfügung. Rufnummer: 1-877-258-4010 (TTY/TDD: 711).
Japanese
日本語
注意事項:日本語を話される場合、無料の 言語支援をご利用いただけます。1-877-258- 4010 (TTY/TDD: 711)まで、お電話にてご連 絡ください。
Hindi
हिंदी
ध्यान दें: यदि आप हिंदी बोलते हैं तो आपके लिए मुफ्त में भाषा सहायता सेवाएं उपलब्ध हैं। 1-877-258-4010 (TTY/TDD: 711) पर कॉल करें।
Armenian
Հայերեն
ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ՝ Եթե խոսում եք հայերեն, ապա ձեզ անվճար կարող են տրամադրվել լեզվական աջակցության ծառայություններ Զանգահարեք 1-877- 258-4010 (TTY (հեռատիպ՝ 711).
Gujarati
ગુજરાતી
સુચના: જો તમે ગુજરાતી બોલતા હો, તો નિ:શુલ્ક ભાષા સહાય સેવાઓ તમારા માટે ઉપલબ્ધ છે. ફોન કરો 1-877-258-4010 (TTY/TDD: 711).
Hmong
Hmong
LUS CEEV: Yog tias koj hais lus Hmoob, cov kev pab txog lus, muaj kev pab dawb rau koj. Hu rau 1-877-258-4010 (TTY/TDD: 711).
Cambodian
ខ្មែរ
ប្រយ័ត្ន៖ បើសិនជាអ្នកនិយាយ ភាសាខ្មែរ, សេវាជំនួយផ្នែកភាសា ដោយមិនគិតឈ្នួល គឺអាចមានសំរាប់បំរើអ្នក។ ចូរ ទូរស័ព្ទ 1-877-258-4010 (TTY/TDD: 711)។
Punjabi
ਪੰਜਾਬੀ
ਧਿਆਨ ਦਿਓ: ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਸੇਵਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮੁਫਤ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। 1-877- 258-4010 (TTY/TDD: 711) ‘ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ।
Bengali
বাংলা
লক্ ষ্য করুনঃ যদি আপনি বাংলা, কথা বলতে পারেন, তাহলে নিঃখরচায় ভাষা সহায়তা পরিষেবা উপলব্ধ আছে। ফোন করুন ১-1-877-258-4010 (TTY/TDD: 711)।
Yiddish
שידיא
טפור- 1-877-258-4010 (TTY/TDD: 711).לאצפא ןופ יירפ סעסיוורעס ףליה ךארפש ךייא ראפ ןאהראפ ןענעז ,שידיא טדער ריא ביוא :םאזקרעמפיוא
Thai
ภาษาไทย
เรียน: ถ้าคุณพูดภาษาไทยคุณสามารถใช้บริการ ช่วยเหลือทางภาษาได้ฟรี โทร 1-877-258-4010 (TTY/TDD: 711).
Oromo
Oroomiffa
XIYYEEFFANNAA: Afaan dubbattu Oroomiffa, tajaajila gargaarsa afaanii, kanfaltiidhaan ala, ni argama. Bilbilaa 1-877-258-4010 (TTY/TDD: 711).
Ilocano
Ilokano
PAKDAAR: Nu saritaem ti Ilocano, ti serbisyo para ti baddang ti lengguahe nga awanan bayadna, ket sidadaan para kenyam. Awagan ti 1-877-258-4010 (TTY/TDD: 711).
Lao
ພາສາລາວ
ໂປດຊາບ: ຖ້າວ່າ ທ່ານເວົ້າພາສາ ລາວ, ການບໍລິການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານພາສາ, ໂດຍບໍ່ເສັຽຄ່າ, ແມ່ນມີພ້ອມໃຫ້ທ່ານ. ໂທຣ 1-877-258-4010 (TTY/TDD: 711).
Albanian
Shqip
KUJDES: Nëse flitni shqip, për ju ka në dispozicion shërbime të asistencës gjuhësore, pa pagesë. Telefononi në 1-877-258-4010 (TTY/TDD: 711).
SerboCroatian
Srpskohrvatski
OBAVJEŠTENJE: Ako govorite srpsko-hrvatski, usluge jezičke pomoći dostupne su vam besplatno. Nazovite 1-877-258-4010 (TTY- Telefon za osobe sa oštećenim govorom ili sluhom: 711).
Ukrainian
Українська
УВАГА! Якщо ви розмовляєте українською мовою, ви можете звернутися до безкоштовної служби мовної підтримки. Телефонуйте за номером 1-877-258-4010 (TTY/TDD: 711).
Nepali
नेपाली
ध्यान दिनुहोस्: तपार्इंले नेपाली बोल्नुहुन्छ भने तपार्इंको निम्ति भाषा सहायता सेवाहरू निःशुल्क रूपमा उपलब्ध छ । फोन गर्नुहोस् 1-877-258- 4010 (टिटिवाइ: 711) ।
Dutch
Nederlands
AANDACHT: Als u nederlands spreekt, kunt u gratis gebruikmaken van de taalkundige diensten. Bel 1-877-258-4010 (TTY/TDD: 711).
Samoan
Gagana fa’a Sāmoa
MO LOU SILAFIA: Afai e te tautala Gagana fa’a Sāmoa, o loo iai auaunaga fesoasoan, e fai fua e leai se totogi, mo oe, Telefoni mai: 1-877-258-4010 (TTY/TDD: 711).
Marshallese
Kajin Ṃajōḷ
LALE: Ñe kwōj kōnono Kajin Ṃajōḷ, kwomaroñ bōk jerbal in jipañ ilo kajin ṇe aṃ ejjeḷọk wōṇāān. Kaalọk 1-877-258-4010 (TTY/TDD: 711).
Romanian
Română
ATENȚIE: Dacă vorbiți limba română, vă stau la dispoziție servicii de asistență lingvistică, gratuit. Sunați la 1-877-258-4010 (TTY/TDD: 711).
Trukese
Foosun Chuuk
MEI AUCHEA: Ika iei foosun fonuomw: Foosun Chuuk, iwe en mei tongeni omw kopwe angei aninisin chiakku, ese kamo. Kori 1-877-258-4010 (TTY/TDD: 711).
Tongan
Tonga
FAKATOKANGA’I: Kapau ‘oku ke Lea-Fakatonga, ko e kau tokoni fakatonu lea ‘oku nau fai atu ha tokoni ta’etotongi, pea teke lava ‘o ma’u ia. Telefoni mai 1-877-258- 4010 (TTY/TDD: 711).
Bisayan
Bisaya
ATENSYON: Kung nagsulti ka og Cebuano, aduna kay magamit nga mga serbisyo sa tabang sa lengguwahe, nga walay bayad. Tawag sa 1-877-258-4010 (TTY/TDD: 711).
Bantu – Kirundi
Ikirundi
ICITONDERWA: Nimba uvuga Ikirundi, uzohabwa serivisi zo gufasha mu ndimi, ku buntu. Woterefona 1-877-258-4010 (TTY/TDD: 711).
Swahili
Kiswahili
KUMBUKA: Ikiwa unazungumza Kiswahili, unaweza kupata, huduma za lugha, bila malipo. Piga simu 1-877-258-4010 (TTY/TDD: 711).
Indonesian
Bahasa Indonesia
PERHATIAN: Jika Anda berbicara dalam Bahasa Indonesia, layanan bantuan bahasa akan tersedia secara gratis. Hubungi 1-877- 258-4010 (TTY/TDD: 711).
Turkish
Türkçe
DİKKAT: Eğer Türkçe konuşuyor iseniz, dil yardımı hizmetlerinden ücretsiz olarak yararlanabilirsiniz. 1-877-258-4010 (TTY/ TDD: 711) irtibat numaralarını arayın.
Teluga
తెలుగు
శ్రద్ధ పెట్టండి: ఒకవేళ మీరు తెలుగు భాష మాట్లాడుతున్నట్లయితే, మీ కొరకు తెలుగు భాషా సహాయక సేవలు ఉచితంగా లభిస్తాయి. 1-877-258-4010 (TTY/TDD: 711) కుి.
Nilotic – Dinka
Thuɔŋjaŋ
PIŊ KENE: Na ye jam në Thuɔŋjaŋ, ke kuɔny yenë kɔc waar thook atɔ̈ kuka lëu yök abac ke cïn wënh cuatë piny. Yuɔpë 1-877-258-4010 (TTY/TDD: 711).
Norwegian
Norsk
MERK: Hvis du snakker norsk, er gratis språkassistansetjenester tilgjengelige for deg. Ring 1-877-258-4010 (TTY/TDD: 711).
Catalan
Català
ATENCIÓ: Si parleu Català, teniu disponible un servei d”ajuda lingüística sense cap càrrec. Truqueu al 1-877-258-4010 (TTY o teletip: 711)
Greek
λληνικά
ΠΡΟΣΟΧΗ: Αν μιλάτε ελληνικά, στη διάθεσή σας βρίσκονται υπηρεσίες γλωσσικής υποστήριξης, οι οποίες παρέχονται δωρεάν. Καλέστε 1-877-258-4010 (TTY/TDD: 711).
Ibo
Igboasusu
Ntị: Ọ bụrụ na asụ Ibo, asụsụ aka ọasụ n’efu, defu, aka. Call 1-877-258-4010 (TTY/TDD: 711).
Yoruba
èdè Yorùbá
AKIYESI: Bi o ba nsọ èdè Yorùbú ọfé ni iranlọwọ lori èdè wa fun yin o. Ẹ pe ẹrọ-ibanisọrọ yi 1-877-258-4010 (TTY/TDD: 711).
Pohnpeian
Lokaiahn Pohnpei
Ni songen mwohmw ohte, komw pahn sohte anahne kawehwe mesen nting me koatoantoal kan ahpw wasa me ntingie Lokaiahn Pohnpei komw kalangan oh ntingidieng ni lokaiahn Pohnpei. Call 1-877-258-4010 (TTY/TDD: 711).
Pennsylvania Dutch
Deitsch
Wann du Deitsch schwetzscht, kannscht du mitaus Koschte ebber gricke, ass dihr helft mit die englisch Schprooch. Ruf selli Nummer uff: Call 1-877-258-4010 (TTY/TDD: 711).
Hawaiian
hoʻokomoʻōlelo
E NĀNĀ MAI: Inā hoʻopuka ʻoe i ka ʻōlelo [hoʻokomo ʻōlelo], loaʻa ke kōkua manuahi iā ʻoe. E kelepona iā 1-877-258-4010 (TTY/TDD: 711).
Fulfulde
Adamawa
MAANDO: To a waawi Adamawa, e woodi ballooji-ma to ekkitaaki wolde caahu. Noddu 1-877-258-4010 (TTY/TDD: 711).
Cherokee
tsalagi gawonihisdi
Hagsesda: iyuhno hyiwoniha tsalagi gawonihisdi. Call 1-877-258-4010 (TTY/TDD: 711).
Chamorro
o I linguahén Chamoru
ATENSIÓN: Yanggen un tungó I linguahén Chamoru, i setbision linguahé gaige para hagu dibatde ha . Agang I 1-877-258-4010 (TTY/TDD: 711).
Navajo
Diné Bizaad
Díí baa akó nínízin: Díí saad bee yáníłti’go Diné Bizaad, saad bee áká’ánída’áwo’dę́ ę́ ’, t’áá jiik’eh, éí ná hólǫ́ , kojį́ ’ hódíílnih 1-877-258-4010 (TTY/TDD: 711).
Bassa
Ɓàsɔ́ɔ̀ - wùɖù-ponyɔ
Dè ɖɛ nìà kɛ dyéɖé gbo: Ɔ jǔ ké m̀ [Ɓàsɔ́ ɔ̀ -wùɖù-po-nyɔ̀ ] jǔ ní, nìí, à wuɖu kà kò ɖò po-poɔ̀ ɓɛ́ ìn m̀ gbo kpáa. Ɖá 1-877-258- 4010 (TTY/TDD: 711).
Choctaw
Chahta
ANOMPA PA PISAH: [Chahta] makilla ish anompoli hokma, kvna hosh Nahollo Anompa ya pipilla hosh chi tosholahinla. Atoko, hattak yvmma im anompoli chi bvnnakmvt, holhtina pa payah: 1-877-258-4010 (TTY/TDD: 711).